תנאי השימוש באתר שחמט ישראל

ברוך הבא לאתר "שחמט ישראל | ChessIL" (להלן "האתר") המנוהל על ידי שחמט ישראל (להלן "העסק") עוסק מורשה 558470886. 

השימוש באתר מוצע לך בכפוף לתנאים, ההתניות והמגבלות שלהלן (להלן "תנאי השימוש"). הגלישה באתר לרבות ביצוע פעולות במסגרתו, (הרשמה לקורס מסוים ורכישתו), ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. 

העסק שומר על זכותו להכניס משינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, והמשך שימושך באתר, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות ביצוע פעולות באמצעותו, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, אנא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש או פעולה שתבצע דרך אתר זה ויהוו, בנוסף לכל מסמך או אישור אחר שיינתן במהלך שימושך באתר, את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין האתר.

כל האמור בלשון זכר, בתנאי שימוש אלו, נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל לשון נקבה.

מסירת פרטים

הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות האתר נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לעסק לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגר המידע של העסק, בין אם נעשה שימוש במידע שמסרת ובין אם לאו. כל מידע כאמור שיימסר על ידיך יהיה כפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר (ראה למטה). 

לידיעתך – מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לאתר ו/או לעסק.

הגבלות ואיסורים

האתר מיועד לבגירים מעל לגיל 18. אי לכך, רכישת קורסי שחמט אונליין לילדים ונוער עד גיל 18, תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

הנך מתחייב כי לא תעשה באתר כל שימוש לצורך:  (א) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר על ידי אחרים. (ב) הזנת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לאתר ו/או למנהליו ו/או לצד שלישי כלשהו. (ג) הזנת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ד) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי השימוש.

השימוש באתר על ידך הינו שימוש אישי בלבד ולא-מסחרי. נאסר עליך להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או השירותים שמקורם באתר.

כמו כן, במידה ורכשת קורס מסוים דרך האתר, חל איסור להעביר את פרטי ההתחברות לאותו קורס לישויות אחרות.

העסק רשאי לחסום זמנית ו/או לסגור חשבונות קורסים של רוכשים אשר יפרו תנאים אלה.

הנך מודע לכך כי ידוע לך שאינך חייב לבצע כל פעולה באמצעות האתר, ואולם במידה ותבחר לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר, ובכלל זה הרשמה ו/או רכישה של אחד הקורסים, אזי הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שתמסור לאתר, יימסר מרצונך החופשי וכי כל פעולה שבוצעה על ידך תבוצע מרצונך החופשי.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר הינם רכושו של העסק, לרבות חומרים, נתונים, מחירים, עיצוב, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לך ע"י האתר (להלן "המידע"), והינם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקי, אשר על כן, תהא רשאי להשתמש במידע כאמור אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת של מנהלי העסק ולשימוש אישי בלבד.

השימוש באתר

האתר הינו פלטפורמה לפרסום קורסי אונליין בתחום השחמט, בהפקה מקצועית, לכל הגילאים. כגולש, באפשרותך להתרשם מהתכנים ומהקורסים המוצעים, להירשם ולרכוש את את הקורס הרלוונטי ישירות דרך האתר. במידה והנך מעוניין לרכוש קורס כלשהו באתר, עליך למלא את פרטיך בלשונית המיועדת לכך, ומיד לאחר הרישום תופנה לדף סליקה לרכישת הקורס המיועד. לאחר הרכישה, יישלח אליך מייל עם פרטי הגישה לקורס אותו רכשת.

העסק רשאי בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו זמנית או בצורה קבועה. ככלל, קורס זמין לאחר רכישה, לצפייה באתר המיועד לכך, כל עוד העסק ממשיך לתחזק אותו, והקורס "עדיין באוויר". במקרה של סגירת הקורס ע"י בעליו, ובמידה אם לקוח יהיה מעוניין בהמשך אפשרות לצפייה בתכני הקורס, בעלי הקורס יעבירו לו את הקורס בדרכים אחרות שלא ברשת האינטרנט (קבצי מדיה). בכוונת העסק, כי הקורס יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, תשתית הקורסים בנויה על אתר חיצוני ('סקולר' של חברת רב-מסר) ואין ביכולת העסק להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא נפילות. על כן, יובהר לא יינתן פיצוי כספי על תקלה זמנית או הפסקות בשירות.

לתשומת ליבך, באפשרותך לפנות למנהלי האתר בכל שלב, באמצעות פנייה ישירה במייל, בווטסאפ או במסנג'ר (מופיעים באתר) ולבקש סיוע בכל בעיה או שאלה שעולה. 

הגבלת אחריות

האחריות המלאה והסתמכות על מידע שנלקח מהאתר, הינה באחריות המקבל בלבד.

כל מידע שתקבל במסגרת הגלישה באתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לבצע כל פעולה או להימנע מביצוע כל פעולה שהיא.
האתר והעסק לא יחויבו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או בכל אתר אחר או בהפניה שקיבלת על ידי האתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד האתר ו/או ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר זה למטרה כלשהי.

כל המידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא" (As is) בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה.

מדיניות פרטיות

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר שחמט ישראל | ChessIL (להלן "האתר") את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי העסק במידע, איסופו ושימושיו. העסק רשאי לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ושימושך באתר ו\או בשירותים שבו לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

האתר אוסף מידע לגבי כל משתמש באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהאתר מעניק. באתר קיימים מספר סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באתר באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – מספר המשתמשים, העמודים באתר בהם הם מבקרים, משך הזמן שארך הביקור באתר וכיו"ב.
מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר מהמשתמשים באתר ונאגר במאגרי המידע שלה שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי. המנהל נעזר במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע שנמסר על ידך הינו נכס השייך לאתר מרגע המסירה, והאתר יהא רשאי לבצע בו עיבודים סטטיסטיים לרבות ביצוע פילוחי מידע.

מסירת מידע כלשהו על ידיך, מהווה הסכמה ברורה מצידך לכך שהינך מתיר לאתר להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת אותה פעולה, לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות הנוגעות למוצרים או שירותים משלימים למוצרים וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע למנהל כי אינך מעוניין בשירות זה.

העסק רשאי לשמור מידע שיאסף אודותיך ולעשות בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

 

כמו כן, בתשתית הקורסים של רב מסר (סקולר), מופעלים אמצעי ניטור לזיהוי מעבר בין מכשירים וכמות מכשירים מופעלים במקביל, למניעת הפצה לא חוקית של הקורסים לצדדים שלישיים. הרוכש מסכים מראש להפעלת אמצעים אלה, כחלק מהניהול השוטף והתקין של העסק.

לתשומת ליבך, העסק נוקט באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי האתר. לפיכך, הנך מאשר כי העסק ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

העסק לא יעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך או אודות צדדים שלישיים, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין האתר או המנהל בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך או מומלץ מטעמך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

אנו מאחלים לך גלישה מהנה ושימוש מועיל בקורסי השחמט המוצעים על ידנו.

לכל שאלה או הבהרה לגבי תנאי השימוש באתר נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת המייל: [email protected]

דילוג לתוכן